Bibliografia concursului biblic Talantul în Negoţ 2014

Cărţile biblice pentru studiu:


– cls II-III – Faptele Apostolilor, Ezra 1, 3-7, 9
– cls IV-V – Faptele Apostolilor, Ezra 1, 3-7, 9, III Ioan
– cls VI-VII – Faptele Apostolilor, Neemia 1-6, 8-9, 13
– cls VIII-IX – Faptele Apostolilor, Neemia 1-6, 8-9, 13, Iuda
cls X-XI – Faptele Apostolilor, Ezra 1, 3-7, 9, Proverbele 25-31
– cls XII– 25 de ani – Faptele Apostolilor, Ezra 1, 3-7, 9, Psalmii 107-150
– 25 de ani împliniţi – nelimitat – Faptele Apostolilor, Ezra 1, 3-7, 9, Psalmii 107-150

Versetele biblice de memorat:


• cls II-III:

– 1 Ioan 4:9 – Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.
– Isaia 30:19 – Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta.

– Matei 18:4 – De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.
– 2 Corinteni 5:17 – Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
– Ioan 14:15 – Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
– Plângerile 3:26 – Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
– Luca 6:31 – Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.
– Geneza 1:1 – La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
– Psalmi 46:1 – Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.
– Proverbe 17:13 – Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa.


• cls IV-V:
– 1 Corinteni 2:9 – Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.“
– Ioan 4:24 – Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.
– Romani 8:28 – De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.
– Matei 24:13 – Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.
– Plângerile 3:25 – Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
– Geneza 4:7 – Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.
– Deuteronom 4:24 – Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.
– Iov 11:14 – Depărtează-te de fărădelege, şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău.
– Psalmi 34:7 – Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.
– Proverbe 28:13 – Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare.

• cls VI-VII:
– Romani 8:32 – El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
– Ioan 14:27 – Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.
– Evrei 10:23 – Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
– Plângerile 3:24 – „Domnul este partea mea de moştenire“ zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.
– Matei 7:21 – Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
– 2 Timotei 3:16-17 – Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
– 1 Corinteni 10:13 – Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.
– Efeseni 5:19 – Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.
– Psalmi 63:4 – Te voi binecuvânta, deci, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.
– Proverbe 15:32 – Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.

• cls VIII-IX:
– Romani 12:13 – Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
– Galateni 5:24 – Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
– 1 Ioan 3:22 – Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.
– Luca 6:35 – Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţămitori şi cu cei răi.
– Ioan 4:14 – Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţîşni în viaţa veşnică.
– 1 Corinteni 6:19 – Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
– Levitic 18:4 – Să împliniţi poruncile Mele, şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.
– 1 Tesaloniceni 4:6 – Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentru că Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.
– Psalmi 62:8 – Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.
– Proverbe 20:10 – Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri, sunt o scârbă înaintea Domnului.

• cls X-XI:
– Iacov 1:13 – Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu“. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
– Deuteronom 32:4 – El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, Căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.
– 2 Timotei 4:5 – Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist, şi împlineşte-ţi bine slujba.
– Ioan 4:23 – Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
– 1 Corinteni 13:11 – Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
– Geneza 12:3 – Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
– Rut 1:16-17 – Rut a răspuns: „Nu sta de mine să te las, şi să mă întorc de la tine! Încotro vei merge tu voi merge şi eu, unde vei locui tu, voi locui şi eu; poporul tău va fi poporul meu, şi Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi muri şi eu, şi voi fi îngropată acolo. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărţi de tine decât moartea!“
– Romani 12:1 – Vă îndemn, deci, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.
– Psalmi 84:2 – Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!
– Proverbe 11:24-25 – Unul, care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.

• cls XII – 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie:
– 2 Timotei 2:22 – Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
– Isaia 55:7 – Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.
– Exod 15:2 – Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu, pe El Îl voi preamări.
– Ioel 2:28 – După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
– 2 Cronici 7:14 – dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara.
– Ioan 17:17 – Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.
– Filipeni 4:6-7 – Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
– Coloseni 3:13 – Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
– Psalmi 65:5 – În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!
– Proverbe 22:1 – Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare, şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.

• 25 de ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat:

– 2 Petru 1:3-4 – Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.
– Deuteronom 6:3 – Ascultă-le, deci, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul, Dumnezeul părinţilor tăi, când ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.
– Maleahi 3:10 – Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.
– Ioan 6:51 – Eu sunt Pânea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru viaţa lumii.
– Numeri 6:24-26 – Domnul să te binecuvânteze, şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine, şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!
– Romani 1:20 – În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;
– Filipeni 2:14-15 – Faceţi toate lucrurile fără cîrtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
– Coloseni 3:16 – Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
– Psalmi 118:15 – Strigăte de biruinţă şi de mântuire se înalţă în corturile celor neprihăniţi: dreapta Domnului câştigă biruinţa!
– Proverbe 29:15 – Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.

2 comentarii la „Bibliografia concursului biblic Talantul în Negoţ 2014”

Lasă un răspuns