Bibliografia Concursului Biblic ”TALANTUL ÎN NEGOȚ”, ediția 2017

 

gh

Memorarea Scripturii:

Apocalipsa capitolul 1,2.3,20 (86 versete)

 

Clasic:

Cărțile biblice:

– clasele 2-3:     Deuteronom, I Ioan

– clasele 4-5:     Deuteronom, Efeseni

– clasele 6-7:     Deuteronom, Romani

– clasele 8-9:     Deuteronom, Romani, I Corinteni

– clasele 10-11: Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

– 18–25 ani:      Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

– 25+ ani:          Deuteronom, I Corinteni, Iov 23-42

Versetele biblice de memorat la clasic:

Clasele 2-3:

– Leviticul 19:11 – Să nu furaţi, şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.

– Ieremia 29:12 – Voi veţi chema, şi veţi pleca; veţi ruga, şi vă voi asculta.

– Exodul 15:3Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.

– Matei 11:28 – Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

– Psalmii 9:9Domnul este scăparea celui asuprit, scăpare la vreme de necaz.

– Isaia 12:5 – Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să fie cunoscute în tot pământul!“

– Ioan 6:35Isus le-a zis: „Eu sunt Pânea vieţii. Cine vine la Mine, nu va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine, nu va înseta niciodată.”

– Filipeni 1:9 – Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,

– Galateni 6:10 – Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.

– Proverbele 15:16 – Mai bine puţin, cu frică de Domnul, decât (de cât) o mare bogăţie, cu tulburare (turburare)!

 

Clasele 4-5:

– Leviticul 25:17 – Nici unul (Niciunul) din voi să nu înşele, deci, pe aproapele lui, şi să te temi de Dumnezeul tău; căci Eu sunt (sînt) Domnul, Dumnezeul vostru.

– Ieremia 20:13 – Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul celui nenorocit din mâna celor răi.

– Luca 6:40 – Ucenicul nu este mai presus (pe sus) de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.

– Iov 11:13 – Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile (mînile) spre El.

– 2 Tesaloniceni 3:3 – Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău.

– 1 Timotei 4:7 – Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.

– Coloseni 3:15 – Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

– Evrei 11:3 – Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care (cari) se văd.

– Psalmii 65:1 – Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion, şi împlinite vor fi juruinţele care (cari) Ţi-au fost făcute.

– Proverbele 16:7 – Când sunt (sînt) plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.

 

Clasele 6-7:

– 1 Timotei 1:15 – O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi“ dintre care (cari) cel dintâi sunt (sînt) eu.

– Isaia 43:25Eu, Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale.

– Matei 28:19 – Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

– 2 Corinteni 2:14 – Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

– Iacov 1:22 – Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelîndu-vă singuri.

– Luca 19:38 – Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul (împăratul) care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!“

– Filipeni 2:4 – Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

– Coloseni 3:1 – Dacă, deci, aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.

– Psalmii 89:1 – Voi cânta totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia Ta.

– Proverbele 8:11 – Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât (de cît) mărgăritarele, şi nici un lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.

 

Clasele 8-9:

  • Marcu 11:24 – De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.

  • Matei 12:36 – Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.

  • Luca 6:45 – Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui; căci din prisosul inimii vorbeşte gura.

  • Ioan 15:16 – Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la (dela) Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

  • 2 Timotei 2:24 – Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,

  • Iacov 1:12 – Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci după ce (dupăce) a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

– Filipeni 3:20 – Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca mântuitor (Mântuitor) pe Domnul Isus Hristos.

  • Coloseni 3:3 – Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

  • Psalmii 86:15 – Dar Tu, Doamne, Tu eşti un Dumnezeu îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi în credincioşie.

– Proverbele 13:22 – Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile păcătosului sunt (sînt) păstrate pentru cel neprihănit.

 

Clasele 10-11:

– 2 Corinteni 5:21 – Pe Cel ce n-a cunoscut nici un (niciun) păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

– Plângerile lui Ieremia 3:22-23 – Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt (sînt) la capăt, ci se înoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!

– Matei 25:13 – Veghiaţi, deci (dar), căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

– Luca 8:17 – Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină.

– 2 Timotei 2:22 – Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

– 1 Petru 5:5 – Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.“

– Coloseni 3:4 – Când se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

– Apocalipsa 22:14 – Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

– Psalmii 95:7 – Căci El este Dumnezeul nostru, şi noi suntem (sîntem) poporul păşunei Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi glasul Lui!

– Proverbele 16:8 – Mai bine puţin, cu dreptate, decât mari venituri, cu strîmbătate.

 

18-25 ani:

– Galateni 6:8 – Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică (vecinică).

– Isaia 61:1 –Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis (trimes) să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea;

– Iacov 1:21 – De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate şi primiţi cu blândeţă Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.

– 1 Petru 1:17 – Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre;

– Matei 6:26 – Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu samănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grînare; şi totuşi (totuș) Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi (sînteți) voi cu mult mai de preţ decât ele?

– 1 Timotei 6:12 – Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veşnică (vecinică) la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor Martori (marturi).

– Apocalipsa 22:17 – Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!“ Şi cine aude, să zică: „Vino!“ Şi celui ce (celuice) îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!

– Faptele Apostolilor 26:17-18 – Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul Neamurilor, la care (cari) te trimit (trimet), ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la (dela) întuneric (întunerec) la lumină, şi de sub (supt) puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.“

– Psalmii 40:5 – Doamne, Dumnezeule, multe sunt (sînt) minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.

– Proverbele 15:17 – Mai bine un prînz de verdeţuri, şi dragoste, decât (de cît) un bou îngrăşat, şi ură.

 

25+ ani:

– Matei 5:19 – Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

– Ioan 6:54 – Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică (vecinică); şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.

– 1 Regi 8:23 – şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine, nici sus în ceruri, nici jos pe pământ: Tu ţii legământul şi îndurarea faţă de robii Tăi, care (cari) umblă înaintea Ta din toată inima lor!

– 1 Petru 3:12 – Căci ochii Domnului sunt (sînt) peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.“

– Filipeni 3:21 – El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.

– 1 Timotei 4:1-2 – Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile (vremile) din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia unor oameni care (cari) vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul (ferul) roşu (roș) în însuşi (însuș) cugetul lor.

– Apocalipsa 22:16 – Eu, Isus, am trimis (trimes) pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt (sînt) Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.“

– Psalmii 50:23 – Cine aduce mulţumiri (mulțămiri), ca jertfă, acela proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

– Proverbele 22:15 – Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el.

– Proverbele 10:22 – Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte, şi El nu lasă să fie urmată de nici un (nici un) necaz.

Lasă un răspuns